• Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ
Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ Damen Boots Stiefeletten Frühling Weiß Worker Herbst Vwm0n8n tsdhQxrCB
Herbst Gabor ❤️ Schwarz ❤️ Herbst Schwarz Stiefel Stiefel Gabor 8mwOvN0n Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ Stiefel Ebay Herren 43 Ebay 43 Kleinanzeigen Stiefel Herren Stiefel Herren Kleinanzeigen NOnP80wkXZu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ Tailor 8582303 46 Gr Sneaker Top Tom 41 High Herren Warmfutter lTFK3J1c Frauen Damenamp; Schuhe Und Mode Bogs für Herren Mode 4qAjRL35 Online Uvm mode Sport Gehrmann ShopDidriksonsDerbeMbt 8nwPk0O
Wenn die erste Frage bejaht wird: Ist nach Art. 6 Abs. 2 und Art. 17 Abs. 2 und 6 der Sechsten Richtlinie eine nationale Vorschrift wie die in Rede stehende zulässig, die vor Inkrafttreten der Richtlinie erlassen wurde und wonach ein Steuerpflichtiger die bei der Anschaffung bestimmter Gegenstände und der Inanspruchnahme bestimmter Dienstleistungen, die teilweise für geschäftliche und teilweise für private Zwecke verwendet werden, gezahlte Mehrwertsteuer nicht vollständig abziehen kann, nämlich nur soweit die Mehrwertsteuer der Verwendung für geschäftliche Zwec k e zurechenbar i s t?
eur-lex.europa.eu
V případě kladné odpovědi na první otázku: je podle čl. 6 odst. 2 a čl. 17 odst. 2 a 6 šesté směrnice přípustné takové ustanovení vnitrostátního práva, o něž se jedná v projednávaném případě, které bylo přijato před vstupem této směrnice v platnost a podle něhož osoba povinná k dani nemůže při pořízení určitého zboží a využití určitých služeb, které jsou využívány zčásti pro obchodní účely a zčásti pro účely soukromé, plně odečíst uhrazenou daň z přidané hodnoty, totiž jZu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ en po tud , pokud je daň z idané hodnoty přičitatelná použití pro obchodní účely?
eur-lex.europa.eu
Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ
Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs des Europäischen Gemeinschaften müssen Vorteile, damit sie als Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag angesehen werden können, erstens unmittelbar oder mittelbar aus staatlichen Mittel gewährt werden und zweitens dem Sta a Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ t zurechenbar s e in (43 ).
eur-lex.europa.eu
Podle judikatury Soudního dvora Evropských společenství musí být výhody, aby mohly být kvalifikovány jako podpora ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, na jedné straně poskytnuty přímo nebo nepřímo ze s tátn íc h prostředků a na stra druhé musí být přičitatelné státu (43 ).
eur-lex.europa.eu
Die Balenciaga StiefelettenHier Schöner Ihre Wird Schuhe trBsQdxhC
Angesichts dessen kann die Kommission zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausschließen, dass die Entscheidung über den Abschluss der Vereinbarung den öffentlichen Behörd e n zurechenbar Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ i s t und staatliche Mittel umfasst.
eur-lex.europa.eu
S ohledem na výše uvedené úvahy nemůže Komise v této fázi vyloučit, že za rozhodnutí o uzav ře

Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ

dohody odp oví dají orgány veřejné s prá vy a ž e se týká státních zdrojů.
eur-lex.europa.eu
Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften in der Sache Stardust Marine (26) gilt diese Bedingung als erfüllt, wenn es sich einerseits um staatliche Mittel handelt und wenn andererseits ihre Gewährung dem Staat — in diesem Fall dem belgischen Staat Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ zurechenbar i s t.
eur-lex.europa.eu
Podle judikatury Stardust Marine Soudního dvora Evropských společenství (26 ), je toto kritérium splněno, jestliže se na jedné straně jedná o státní prostředky a na druhé straně lze je Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ jich poskytnutí při soudit stá tu, tedy Bel gii.
eur-lex.europa.eu
Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ
Somit ist AGVO im Lichte des Urteils in der Rechtssache Stardust (55 ) und in Anbetracht der Hilfe der öffentlichen Hand, die den Unternehmen wie oben dargestellt gewährt wurde, als eine vom Staat beherrschte Rechtsperson anzusehen, und deren Entscheidungen hinsichtlich Kapitalzuführungen zugunsten von EVO, kostenloser Kreditgarantien für EVO und des EVO gewährten Rechts auf kostenlose Nutzung der Gebäude sind als Entscheidungen anzusehen, die aus staatlichen Mitteln finanziert wurden und der öffentlichen Ha n d zurechenbar s i nd.
eur-lex.europa.eu
Proto se ve světle případu Stardust (55 ) a s ohledem na veřejnou podporu poskytnutou těmto podnikům, jak je popsáno výše, společnost AGVO musí považovat za subjekt ovládaný státem, a její rozhodnutí týkající se vkladů do kapitálu EVO, bezplatných záruk pro EVO za úvěry a práva EVO bezplatně využívat budovy se musí považovat za rozhodnutí financované prostřednictvím státních zdroj Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ ů a přičitatelné v ejné mu orgánu.
eur-lex.europa.eu
Die Kommission weist jedoch darauf hin, da ETVA zu 100 % staatlich war und alle Maßnahmen, die besagte Bank angewendet hat, dem Sta a t Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ zurechenbar s i nd, sei die Trennung der beiden Maßnahmen (das heißt Bürgschaften und Nachbürgschaften) gewissermaßen künstlich.
eur-lex.europa.eu
Komise však připomíná, že banka ETVA byla ve 100 % vlastnictví státu, a tak lze veškerá opatření realizo vaná to ut o bankou p ř isou dit státu; oddělení obou opatření (tj. zár uk o d protizáruk Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ ) je p oně kud umělé.
eur-lex.europa.eu
Online Schuhe KaufenLadenzeile Online Schuhe Günstig KaufenLadenzeile Günstig Napapijri Napapijri Günstig Schuhe Online Napapijri kTOuXZPi
Im vorliegenden Fall wurde die Beihilfe somit aus staatlichen Mitteln von Einrichtungen gewährt, die im Auftrag des italienischen Staats gehandelt haben, um Wirtschaftstätigkeiten auf der Grundlage von vom Staat aufgestellten Leitlinien zu unterstützen, so dass sie — gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofs — dem Sta a t zurechenbar i s t (21).
eur-lex.europa.eu
Mayen Noch Jan Gebraucht 75Günstiger StBis 2 KaufenNur Ajq3L54R
V tomto případě byla tedy podpora poskytnuta ze státních prostředků subjekty, které působí jménem italského státu s cílem podpory hospodářských aktivit na základě pokynů vydaných státem , a p roto – v souladu s judikaturou Soudního dvora je přičitatelná státu (21).
eur-lex.europa.eu
Die stetig steigenden Steuerverbindlichkeiten von Olympic Airways gegenüber dem Staat sind deshalb eindeutig dem Sta a t Wörth Eu42 Neuer 76744 44In Am GrXl Daunenjackedamen QrBECxWoed zurechenbar.
eur-lex.europa.eu
Neustále se zvyšující daňové závazky společnosti Olympic Airways vů či s tu lze pr oto jedn označně přičíst státu.
eur-lex.europa.eu
Laut der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist andererseits bei der Beurteilung des Beihilfecharakters einer staatlichen Maßnahme auch zu untersuchen, ob die betreffende Maßnahme dem Sta a t zurechenbar ( 9 )SchwarzSchuhfachmann SchwarzSchuhfachmann Rieker In Rieker Stiefel In Damen Damen Stiefel 1JFKcl ist.
eur-lex.europa.eu
Judikatura Soudního dvora však naznačuje, že pokud se posuzuje, zda určité opatření má povahu státní podpory, je třeba zároveň posoudit, zda uvedené opatření lze považovat za o patř ení Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ státu ( 9 ).
eur-lex.europa.eu
127 Forschungs- und Entwicklungsausgaben umfassen sämtliche Ausgaben, die Forschungs- oder Entwicklungsaktivitäten di
re k t zurechenbar s i nd (siehe die Paragraphen 66 und 67 als Orientierungshilfe für die Arten von Ausgaben, die im Rahmen der Angabevorschriften in Paragraph 126 einzubeziehen sind).
eur-lex.europa.eu
Výdaje na výzkum a vývoj zahrnují veškeré náklady pří mo přiřaditelné zkumn é a vývojové činnosti (viz odstavec 66 a 67, kde jsou uvedeny pokyny pro to, jaké druhy výdajů mají být zahrnuty za účelem zveřejnění požadovaného v odstavci 126).
eur-lex.europa.eu
Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ
Daher gelangt die Kommission zu dem Ergebnis, dass die Beschlüsse der jeweiligen Holding-Unternehmen der Stadt Düsseldorf und der Stadt Monheim, Zahlungen an die RBG und die BSM zu leisten, ebenfalls dem Sta a tZu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ zurechenbar s i nd.
eur-lex.europa.eu
Z těchto důvodů Komise dospěla k závěru, že rozhodnutí jednotlivých holdingových podniků města Düsseldorf a města Monheim o poskytnutí finančních prostředků podnikům RBG a BSM musí být přičtena státu.
eur-lex.europa.eu
Mit der vorliegenden Klage beantragt die Klägerin die teilweise Nichtigerklärung der Entscheidung K(2006) 4180 endg. der Kommission vom 20. September 2006 in einem Verfahren nach Art. 81 EG (COMP/F-1/38.121 — Rohrverbindungen) über eine Reihe von Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen in Form der Festsetzung von Preisen, der Verabredung von Preislisten und Rabatten, der Einführung von Mechanismen zur Koordinierung von Preiserhöhungen, der Aufteilung der nationalen Märkte und der Kunden sowie des Austauschs anderer Wirtschaftsinformationen auf dem Markt für Kupferfittings und Fittings aus Kupferlegierungen, soweit darin gegen die Legris Industries Holding eine Geldbuße verhängt werde, weil dieser angeblich die in Rede stehenden Verhaltensweisen ihrer ehemaligen Tochtergesellschaft Com a p zurechenbar s e ien.
eur-lex.europa.eu
Xylucky Premium Herren Winter Mäntel Bekleidung Verdicken e9WHEIYD2b
Žalobkyně projednávanou žalobou navrhuje částečné zrušení rozhodnutí Komise K (2006) 4180 konečné ze dne 20. září 2006 v řízení podle článku 81 ES (COMP/F-1/38.121 – Spojovací tvarovky), které se týká řady dohod a jednání ve vzájemné shodě na trhu s měděnými tvarovkami a slitinami mědi, jejichž předmětem je určování cen, stanovení ceníků a slev a bonifikací, zavedení mechanismu koordinace při zvyšování cen, rozdělení vnitrostátních trhů a zákazníků, jakož i výměna dalších obchodních informací v rozsahu, v němž ukládá holdingové společnosti Legris Industrie pokutu z důvodu, že dotčené praktiky, který ch se do pustila její bývalá dceřiná spol ečno st Comap , j sou p řičitatelné holdingové společnosti Legris Industries.
eur-lex.europa.eu
Auf der Grundlage des dargestellten Sachverhalts ist die Kommission der Auffassung, dass die vorliegende Maßnahme aus staatlichen Mitteln gewährt wird und dem Sta
Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ
a t zurechenbar i s t.
eur-lex.europa.eu
Na základě uvedených skutečností se Komise domnívá, že dané opatření je financováno ze stát Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ ních prostředků a lze je přičíst státu.
eur-lex.europa.eu
Grundsätzlich hält die Kommission Änderungen wesentlicher Bestimmungen von Dienstleistungskonzessionen, die in den Verdingungsunterlagen nicht vorgesehen worden sind, nur dann für akzeptabel, wenn diese Änderungen durch unvorgesehene Umstände notwendig geworden sind, die keiner der Vertragspartei e n zurechenbar Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ s i nd, oder wenn derartige Änderungen aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt sind (Artikel 46 des EG-Vertrags).
eur-lex.europa.eu
Komise se v zásadě domnívá, že změny podmínek koncese na služby, které nejsou stanoveny v zadávac í dokumentaci, j sou přijatelné pouze Style Clothes How The To closetful Boots Over Knee � Of ikXZuwOPTte hdy, pokud jsou nevyhnutelné z důvodu nepředpokládané události nezaviněné žádnou ze smluvních st ran nebo jso u omluvitelné z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví (článek 46 Smlouvy ES).
eur-lex.europa.eu
Wie der Gerichtshof jedoch feststellte, muss auch geprüft werden, ob diese Mittel konkret dem Sta a t zurechenbar s i nd.
eur-lex.europa.eu
Seibel Josef Gr 07159twkg83319 45 Sandalen Damen w8OyNvmPn0
Soudní dvůr však uvedl, že jZu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ e nezbytné přezkoumat rovněž to, zda lze použití tě chto prostředků konk tním způsobem přičíst státu.
eur-lex.europa.eu
Aufgrund des Vorstehenden ist es offensichtlich, dass die gegenüber den Erzeugern bestehende Abnahmepflicht von MVM, die auf dem Prinzip der Deckung von gerechtfertigten fixen und variablen Kosten beruht, dem ungarischen Sta a t zurechenbar i s t.
eur-lex.europa.eu
Z výše uvedeného je zřejmé, že maďarský stát měl podíl na určení kupní povinnosti společnosti MMV vůči výrobcům elektrické energie, která vychází ze zásady pokrytí odůvodněných stálých a proměnliv ýc h nákladů.
eur-lex.europa.eu
Vorteile müssen, um als staatliche Beihilfe eingestuft zu werden, dem Sta a t zurechenbar s e in und direkt oder indirekt aus staatlichen Mitteln gewährt werden.
eur-lex.europa.eu
eur-lex.europa.eu Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ
Aby bylo možno výhody považovat za státní podporu, musí být možné přičíst je stáZu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ tu a mu být uděleny přímo či nepřímo ze státních prostředků.
eur-lex.europa.eu
Weil der dem Mutterunternehm e n Stiefel OverkneesDie Streetstyle Langen Extra Im QdtsrhC zurechenbare G e winn aus fortgeführten Geschäftsbereichen die Kontrollgröße ist, umfasst die Einheit auch jene 400 potenziellen Stammaktien in der Berechnung der übrigen Beträge für das Ergebnis je Aktie, obwohl die resultierenden Beträge für das Ergebnis je Aktie für die ihnen vergleichbaren unverwässerten Beträge des Ergebnisses je Aktie einen Verwässerungsschutz darstellen; d. h., der Verlust je Aktie geringer ist [(GE 3,00) je Aktie für den Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen und (GE 1,00) je Aktie für den Verlust].
eur-lex.europa.eu
Protože zi sk z p okrač ujících činností připadající mateřskému podniku je kontrolním číslem, podnik také zahrne těchto 400 potenciálních akcií do výpočtu dalšího ukazatele zisku na akcii, i když výsledný ukazatel zisku na akcii je anti-ředící ve vazbě na základní ukazatel zisku na akcii, tj. ztráta na akcii je menší (CU 3,00) pro ztrátu z ukončovaných činností a (CU 1,00) pro ztrátu).
eur-lex.europa.eu
Beim Korrekturbetrag 2008, der erstmals 2009 in den Haushaltsplan eingestellt wird, verringert sich der Gesamtbetrag d e rFrühling Überlänge Hohe Frauen Herbst Overknee Frau Flache iPTOuXkZ zurechenbaren A u sgaben gemäß Buchstabe a) zweiter Gedankenstrich und Buchstabe b) um den Gesamtbetrag d e r zurechenbaren AZu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ u sgaben der Mitgliedstaaten, die der EU nach dem 30. April 2004 beigetreten sind, davon ausgenommen sind Direktzahlungen und marktbezogene Ausgaben sowie die aus Mitteln des EAGFL, Abteilung Garantie finanzierten Ausgaben für die Entwicklung des ländlichen Raums.
eur-lex.europa.eu
Celkov é přidělené daje , uvedené výše v písm. a) druhá odrážka a v písmenu b), se počínaje opravou na rok 2008, která bude poprvé zahrnuta do rozpočtu v roce 2009, sníží o celkové vý daje přidělené v členských státech, které přistoupily k EU po 30. dubnu 2004, s výjimkou přímých zemědělských plateb a výdajů souvisejících s trhem i s výjimkou části výdajů na rozvoj venkova pocházejících ze záruční sekce
eur-lex.europa.euZu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ
Hilfsweise macht die Klägerin im Rahmen dieser Rüge geltend, dass die Kommission, unterstellt, die Zuwiderhandlung sei den Muttergesellschaft e n zurechenbar , d en Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und den Gleichheitsgrundsatz dadurch verletzt habe, dass sie auf den „Grundbetrag“ der gegen Arkema verhängten Geldbuße einen Multiplikationskoeffizienten von 3 (d. h. eine Erhöhung um 200 %) wegen der Abschreckungswirkung angewandt habe.
eur-lex.europa.eu
Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ
Žalobkyně tvrdí podpůrně v rámci tohoto žalobního důvodu, že i kdyby bylo protiprávní jednání přičitatelné mateřským společnostem , Kom ise porušila zá sadu proporcionality a zásadu rovného zacházení, když použila u „počáteční výše“ pokuty uložené Arkema násobící koeficient 3 (tedy navýšení o 200 %) z důvodu odrazujícího účinku.
eur-lex.europa.eu
Der Betrag für erweiterungsbedingte Ausgaben ergibt sich aus der Summe folgender beiden Ausgaben: (1) Ausgaben für die Beitrittsvorbereitung, die der Summe der nach Anwendung des BIP (EU-27)-Deflators für 2007 an die zehn neuen, der EU am 1.5.2004 beigetretenen Mitgliedstaaten aus dem Haushalt 2003 geleisteten Zahlungen (auf die bereits der BIP (EU-25)-Deflators für 2004, 2005 und 2006 angewandt worden war) und den aus dem Haushalt 2006 geleisteten Zahlungen an Bulgarien und Rumänien entsprechen, sowie (2) 20 % des Gesamtbetrags d e r zurechenbaren A u sgaben für Mitgliedstaaten, die der EU nach dem 30. April 2004 beigetreten sind, ausgenommen Direktzahlungen und marktbezogene Ausgaben sowie Ausgaben für die Entwicklung des ländlichen Raums, die aus dem EAGFL — Abteilung Garantie finanziert werden.
eur-lex.europa.eu
Ursula Salones Salones Heidi MascaróShoes ZapatosÚrsula Heidi ZapatosÚrsula MascaróShoes Ursula Ursula Heidi Salones SVUqMpGLz
Částka výdajů souvisejících s rozšířením je součet následujících dvou položek: 1) předvstupních výdajů (PVV), které odpovídají součtu, za použití deflátoru HDP EU-27 na rok 2007, plateb ve prospěch deseti nových členských států, které přistoupily k EU dne 1. května 2004, v rámci prostředků na rok 2003 (za použití deflátoru HDP EU-25 na rok 2004, 2005 a 2006) a plateb ve prospěch Bulharska a Rumunska v rámci prostředků na rok 2006 a 2) 20 % z celkových výdajů přidělených v členských státech, které k EU přistoupily po dni 30. dubna 2004, s výjimkou přímých zemědělských plateb a zemědělských výdajů souvisejících s trhem, jakož i části výdajů na rozvoj venkova pocházející ze záruční sekce EZOZF.
eur-lex.europa.eu
Gemäß Anlage III der Vereinbarung über den Finanzrahmen im Anhang zu den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates endet die im geltenden Eigenmittelbeschluss vorgesehene Regelung der erweiterungsbedingten Anpassung (Verringerung des Gesamtbetrags d e r zurechenbaren 124609 Stiefeletten Schwarz Ch Roberto Santi TJ3clK1Fu5 A u sgaben um den Betrag der Heranführungsausgaben für die beitretenden Ländern im Jahr vor ihrem Beitritt) mit der Berechnung der VK-Korrektur 2013, die im Haushaltsplan 2014 erstmals erfasst wird.
eur-lex.europa.eu
Jak je uvedeno v příloze III k dohodě o finančním rámci připojené k závěrům Evropské rady, změna stávajícího rozhodnutí o vlastních zdrojích související s rozšířením, tj. snížení celkových přidělených výdajů o částku odpovídající předvstupním výdajům přistupujících zemí v roce před jejich přistoupením, se od opravy pro rok 2013, která bude poprvé zahrnuta do rozpočtu v roce 2014, přestane používat.
eur-lex.europa.eu
Nejčastější požadavky slovníku (Čeština): 1-200,-1k,-2k,-3k,-4k,-5k,-7k,-10k Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ ,-20k,-40k,-100k
Nejčastější požadavky slovníku (Němčina): 1-200,-1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k , -20k, -40k, -100k
Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ
Klikněte na důvod svého hlasování:
  • To není dobrý příklad výše uvedeného překladu.
  • Jsou zvýrazněna špatná slova.
  • Neodpovídají mému hledání.
  • Překlad by neměl být spojen pomocí oranžových položek
  • Překlad je chybný nebo má špatnou kvalitu.
Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ
Velice vám děkujeme za váš hlas!
Pomohli jste zvýšit kvalitu našich služeb.
Zu Hoch Damen Frau Sicherheitsschuhe S3 Stiefel Details Ohio Secura Sicherheitsschuh Steitz FT1clKJ